БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 18. 01 цаг 03 минут
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон бусад төрийн байгууллагуудтай хамтран “Багийн Засаг дарга нарын үйл ажиллагааг чадавхжуулах сургалт”-ыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 15ны өдөр зохион байгуулж, сургалтанд УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан, аймгийн Засаг дарга Т.Энхтүвшин болон нийт 60 багийн Засаг дарга нар оролцлоо. Энэ удаагийн сургалтаа багийн Засаг дарга нарын статистик мэдээний програм хангамж болон компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглүүлэв. Сургалтын үеэр багийн Засаг нарын үйл ажиллагааг дэмжин зөөврийн компьютер олгож, амжилт хүслээ.
Дэлгэрэнгүй

“СУМДЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН УДИРДАМЖ”-ЫН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 14. 09 цаг 07 минут
Статистикийн мэдээ, тайланг анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ингэснээр анхан шатны болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг улам сайжруулах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор 2018 оны 09-р сарын 12,13-ны өдрүүдэд Статистикийн хэлтсийн дарга, статистикийн улсын байцаагч Х.Өлзийсүрэн, хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Б.Цэрэндорж, хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Баярболд, ЭМГ-ын Удирдлага мэдээллийн хэлтсийн дарга, статистикийн улсын байцаагч Н.Насан-Өлзий нар Айраг, Даланжаргалан сумдад ажиллалаа. Статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлтийг зөв ойлгох, маягтыг зааврын дагуу бүрэн нөхөх, алдаа гарсан тохиолдолд алдааны залруулгыг хэрхэн хийх чиглэлээр анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа ажилтнуудад нэгдсэн зөвлөмж өгч ажиллав.
Дэлгэрэнгүй

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 08 цаг 52 минут
Өрх дээр суурильсан түүвэр судалгааны судлаачдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, чадавхийг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 09-р сарын 10-ны өдөр Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны зорилго ач холбогдол, Судлаачдын үүрэг хариуцлага, Судалгааны бүтэц, зохион байгуулалт, Судалгааны асуулгыг хэрхэн хөтлөх болон анхаарах асуудлын хүрээнд ажлын байран дээрхи сургалтыг зохион байгуулав. Сургагч багшаар судалгааны багийн ахлагч Х. Өлзийсүрэн оролцлоо. Сургалтанд одоо ажиллаж буй 3 судлаач хамрагдав
Дэлгэрэнгүй

ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 08 цаг 35 минут
2018 онд аймгийн хэмжээнд 131 өрх, 20 аж ахуйн нэгж байгууллага 89.6 га-д тариалалт хийсэн. Үүнээс төмс 22.5 га-д, хүнсний ногоо 56.0 га-д тариалжээ. Өмнөх оны мөн үеэс нийт тариалсан талбай 10.2 (12.8%) га, тэжээлийн ургамал 1.1 (15.7%) га, хүнсний ногоо 7.1 (14.5%) га-гаар тус тус нэмэгдэж, төмс тариалсан талбай 3.1(12.1%) га-гаар буурсан. 2018 оны 8-р сард 40.8 га талбайгаас 66.2 тонн ургац хураан авсан нь нийт тариалсан талбайн 45.5 хувийг эзэлж байна. Хураан авсан ургацыг өмнө оны мөн үетэй харьцуулахад 17,8(36,8%) тонноор нэмэгдсэн. Монгол банкны мэдээгээр арилжааны банкуудын кассын орлого 947.3 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 203.2(27.3%) тэрбум төгрөгөөр, цэвэр зарлага 897.3 тэрбум төгрөг болж 185.5(26.1%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Иргэдийн мөнгөн хадгаламж 92.8 тэрбум төгрөг болж нэг хадгаламж эзэмшигчид дунджаар 1264.4 мянган төгрөг, аймгийн нэг хүнд дундажаар 1360.8 мянган төгрөгийн хадгаламж ногдож байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хадгаламж эзэмшигчийн тоо 6.9 (10.5%) мянган хүнээр, хадгаламжийн үлдэгдэл 18.6 (25.1%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2018 оны 08 дугаар сарын эцэст 3448.3 сая төгрөг болж, өмнөх сараас 507.9(17.3%) сая, өмнөх оны мөн үеэс 377.4 (12.3%) сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 1.4 хувийг эзэлж, өмнөх сараас 0.1 пунктээр нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 0.2 пунктээр буурчээ. Чанаргүй зээл 08 дугаар сарын эцэст 8290.8 сая төгрөг болж өмнөх сараас 135.4(1.6%) сая төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 404.0 (4.6%) сая төгрөгөөр буурсан. Чанаргүй зээл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 3.6 хувийг эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс 1.1 пунктээр буурсан байна
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 08-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 08 цаг 31 минут
2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт 17942.8 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлжээ. Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 101.2 хувь байна. Өмнөх оны мөн үетэй төсвийн орлогын дүнг харьцуулахад 25.0 хувиар өссөн байна. Аймгийн орон нутгийн төсвийн орлогын 75.3 хувийг татварын, 24.7 хувийг татварын бус орлого бүрдүүлсэн байна. Улсын нэгдсэн төсөвт ААНБ-ын орлогын албан татвар, дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар, ашигт малтмал нөөц ашигласны төлбөр, агаарын бохирдлын төлбөр нийт 3525.4 сая төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс 882.2 (33.4%) сая.төг-өөр нэмэгдэж, тухайн оны төлөвлөгөөнөөс 1491.5 (73.3%) сая.төг-өөр давуулан биелүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 05. 08 цаг 24 минут
2018 оны 09 сарын 21-нээс 12 дугаар сарын 20-ний өдрүүдэд “Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа” орон даяар явагдах юм. Судалгааны зохион байгуулалт, эрх зүйн зохицуулалт, судалгааг зохион байгуулж явуулах арга зүй, судлаачдын сургалт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийн талаар Статистикийн хэлтсийн дарга Х.Өлзийсүрэн орон нутгийн DTV телевизэд ярилцлага өглөө. Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа нь хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, боловсрол, өсөлт, хөгжил, хамгаалал, өрхүүдийн нөхцөл байдал, тэдний эрхийн хэрэгжилт болон эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн ХДХВ, ДОХ-ын талаарх мэдлэг, бэлгийн зан үйл зэрэг олон талт нийгмийн үзүүлэлтүүдийг уялдуулан судалж, улмаар бодлого хөтөлбөр боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нарт төдийгүй судлаач, эрдэмтэд болон сонирхсон хүн бүхэнд шаардлагатай статистикийн үнэн бодит мэдээллийг бий болгох юм. Иймд судалгаанд сонгогдсон иргэд үнэн зөв мэдээллийг судлаач нарт өгч, судалгааны багт дэмжлэг үзүүлэхийг уриаллаа,
Дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 03. 05 цаг 32 минут
Монгол улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “в”-д “нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгааг 5 жил тутам”-д зохион байгуулахаар заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон Хүн амын сан хамтран тус судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажиллагааг 2018 оны 09 сарын 21-нээс 12 дугаар сарын 20-ний өдрүүдэд орон даяар зохион байгуулах юм. Судалгаанд 21 аймгийн 218 сумын 444 багийн 11100 өрх, нийслэлийн 9 дүүргийн 83 хорооны 3400 өрх, нийт 14500 өрх хамрагдах бөгөөд Дорноговь аймгаас 5 сумын 8 баг сонгогдсон байна. Тус судалгааны бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018 оны 08 сарын 30,31-ний өдрүүдэд хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтнээр ахлуулсан ажлын 3 хэсэг гарч, судалгаанд хамрагдсан Айраг, Иххэт, Хатанбулаг, Сайншанд, Замын-Үүд сумдын хүн амын оршин суугаа бүртгэлийг үнэн зөв хийлгэх, мэдээллийн сангийн өрх хүн амын үзүүлэлтийн алдааг засварлуулж, заавар зөвлөмж өгч ажиллав. Энэхүү судалгааны үр дүнд Тогтвортой хөгжлийн зорилт болон хүн амын эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй эх нялхсын талаар шаардлагатай мэдээллийг гаргах юм.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 07-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 13. 00 цаг 14 минут
2018 оны 07 сарын байдлаар 201.6 мянган хүнд амбулаторийн үзлэг хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1.2 хувиар, 10.2 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 7.4 хувиар тус тус өсч, 6.5 мянган хүн урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 1.5 хувиар буурчээ. 2018 оны 07 сард 921 эх жирэмсний хяналтанд орсны 87.8 хувь буюу 809 эх жирэмсний эхний 3-н сард хяналтанд хамрагджээ. Жирэмсний хяналтанд хугацаандаа орсон эхийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеэс 1.1 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН
БАРААНЫ 7 ХОНОГ БҮРИЙН
ЛХАГВА ГАРАГИЙН ҮНЭ
2019 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар
 
Гурил 1-р зэрэг Алтан тариа кг   1075
Хонины мах кг                                 7033
Үхрийн мах /цул/ кг                         9833
Ямааны мах кг                                6033
Элсэн чихэр кг                                1900
Цагаан будаа кг                             2233
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л            2000
Ноолуур бор, цагаан, кг               115000
Боодолтой өвс кг /20/                   6480
Бензин А-80, л                                1750
Бензин А-92, л                                1800
Дизель түлш, л                              2380