СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 22. 01 цаг 07 минут
НҮБ-ын Ази, Номхон далайн Статистикийн институт /АНДОСИ-UNSIAP/-ээс “Албан ёсны статистик ба Тогтвортой хөгжлийн зорилго” сэдэвт нээлттэй цахим сургалтыг зарлаж байна. Сургалтын хугацаа: 2019 оны 5 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдрүүд Сургалтад оролцогч нь: 1. Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын анхан шатны нэгжийн ажилтан 2. Статистикийн мэдээллийн хэрэглэгч 3. Статистикийн онол, аргыг сонирхож байгаа хүмүүс 4. Статистикийн онолын мэдлэггүй хүмүүс ч хамрагдах боломжтой юм. Сургалтад ашиглах материал Энэ сургалт нь олон улсын статистикийн стандарт, улс орны үндэсний статистикийн байгууллагуудын бодит кейс судалгаан дээр үндэслэсэн, эх сурвалж дээр тулгуурладаг. Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын статистикийн мэдээллийн санг танилцуулах жишиг баримт бичгийг энэ сургалтын хавсралт болгон оруулсан. Сургалтын ач холбогдол: • Албан ёсны статистикийн суурь мэдлэгтэй болж, үүнийг баталсан гэрчилгээг олгоно. • Тогтвортой хөгжлийн зорилгын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох, хянах, талаар ойлголт, туршлагатай болно. Сертификат буюу гэрчилгээ олгох: Шалгалт нийт 45 минут үргэлжилнэ. Суралцагчид шалгалтыг 3 удаа өгч, оноогоо ахиулж болно. Бүх хичээлийг судалсны дараа тестээр шалгалт өгч 80% ба түүнээс дээш үнэлгээ авсан тохиолдолд НҮБ-ын АНДОСИ-ийн албан ёсны гэрчилгээг авна.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2019 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ, ИНФОГРАФИКААР

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 18. 02 цаг 59 минут
.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 16. 09 цаг 14 минут
Мал тооллогын 2018 оны дүнгээр бэлтгэн гаргасан Хөдөө аж ахуйн салбарын судалгаа болон аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 3-р сарын танилцуулгаар Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж орон нутгийн DTV телевизэд мэдээлэл хийлээ. Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 929.6 мянган хээлтэгч малын 207.3 мянга (22.3%) нь 2019 оны эхний 3 сард төллөсөн байна. Эм хонины 27.9 хувь, эм ямааны 20.8 хувь, ингэний 9.2 хувь, үнээний 4.7 хувь, гүүний 1.5 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 99.9 хувь буюу 208.3 мянган төл бойжиж байна. Бойжуулсан төл өмнөх оны мөн үеэс 27.7 (15.3%) мянгаар нэмэгдсэн байна. Айраг суманд 30.5 мянга, Алтанширээ суманд 24.1 мянга, Иххэт суманд 21.2 мянга, Мандах суманд 27.9 мянга, Сайхандулаан суманд 21.7 мянган төл тус тус бойжсон нь нийт бойжсон төлийн 60.2 хувийг эзэлж байна. Том малын зүй бус хорогдол 2019 оны эхний 3 сард аймгийн хэмжээнд 269 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1035 (79.4%) толгойгоор буурав. Нийт хорогдсон малын 49.1 хувийг ямаа, 37.9 хувийг хонь эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 12. 03 цаг 01 минут
2018 оны жилийн эцэст тус аймагт малтай 5288 өрх тоологдсны 4234 өрх буюу 80.1 хувь нь малчин өрх, 1054 өрх буюу 19.9 хувь нь малыг амьдрал ахуйдаа туслах чанартайгаар өсгөн үржүүлж буй мал бүхий өрх байна. Өмнөх онтой харьцуулахад малтай өрх 87-р буюу 1.7 хувиар, малчин өрх 65-р буюу 1.5 хувиар нэмэгджээ. Малчин өрхийн ам бүлийн тоо нь 13.9 мянга болж нэг өрхийн ам бүлийн тоо дунджаар 3 байна. 2018 онд малчдын тоо 7033 болсон нь өмнөх оноос 2.8 хувиар буюу 199 хүнээр буурсан байна. Нийт малчдын 2953 буюу 41.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Насны бүлгээр авч үзвэл 32.9 хувь нь 16-34 насны, 52.3 хувь нь 35-59 насны, 14.5 хувь тэтгэвэрийн насны хүмүүс байна. Малчин нэг өрхөд 468, малтай нэг өрхөд 400 толгой мал ногдож байгаа нь улсын дунджаас малчин өрхийнх 77, малтай өрхийнх 112 толгой малаар олон байна.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ТАНИЛЦАНА УУ.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 11. 08 цаг 12 минут
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын мэдээллээр нийгмийн халамжийн сангаас 2019 оны 03 сард нийгмийн халамжийн сангаас 19143 иргэнд 2354.3 сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгожээ. Өмнөх онтой харьцуулахад халамж авсан иргэд 277 (1.5%)-оор өсч, олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 26.5 (1.1%) сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 2019 оны 03 сард 1250 хүн хамрагдсан нь өмнөх оноос 17 (1.3%)-оор буурч, олгосон тэтгэвэрийн хэмжээ 51.9 (1.5%) сая төгрөгөөр нэмэгджээ. Нийгмийн нөхцөлт мөнгөн тусламжийг 870 иргэнд 184.9 сая төгрөг, онцгой тохиолдлын болон амжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг 631 иргэнд 150.2 сая төгрөг тус тус олгож, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай НХТХууль 3.1.2, 18.2-т заасан өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургахад 6385 иргэнийг хамруулж, 169.0 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Бусад төрлийн халамжийн үйлчилгээнд 10007 иргэн хамрагдаж, 1243.9 сая төгрөгийг олгожээ.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 09. 08 цаг 22 минут
Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас 2019 оны 04 сарын 8-ны өдөр “Шүүхэд нэхэмжлэл хэрхэн гаргах, түүний бүрдүүлбэр”, “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа” зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд мэдээлэл, сургалтыг хийлээ. Сургалтыг Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн дэргэдэх Эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Баттуяа, Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Я.Эрдэнэ-Уянга нар удирдан зохион байгуулав. Сургалтанд хэлтсийн алба хаагчид бүгд хамрагдав
Дэлгэрэнгүй

ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХҮҮХДҮҮДИЙГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАВ.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 03. 05 цаг 55 минут
“Гэр бүлийг дэмжих жил”-ийн ажлын хүрээнд 2019 оны 03 сарын 29-ний өдөр хэлтсийн албан хаагчдын хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор ““Гар утасны хор нөлөө” сэдвээр мэргэжилтэн А.Амарзаяа сургалт зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 26. 06 цаг 34 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд багийн хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжуулалтыг эрчимжүүлэхээр нийт хүн амын 20.0 хувьд хүрч мэдээллийг нягталж, засварлах ажлыг 2019 оны 03-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж эхлээд байна. Уг ажлын хүрээнд Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын Сайншанд сумын комисс, тооллогын түр товчоо, багийн түр товчоодын дарга, гишүүдэд тооллогын онцлог, зорилго, зорилт, ач холбогдол, тооллогын ажлыг зохион байгуулж явуулах эрх зүйн үндэслэл, удирдлага зохион байгуулалт, мэдээлэл цуглуулах арга, хэлбэр, хамрах хүрээний талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийн хүрээнд 2019 оны 03 сарын 25-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2019 оны 09-р сарын 18ний өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1050

      

Хонины мах кг   7833  
Үхрийн мах /цул/ кг 12000  
Ямааны мах кг  7000  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2267  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        2000  
Ноолуур бор, цагаан, кг  0  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1810                                                          
Бензин А-92, л 1910  

Дизель түлш, л                  

2460  
Дэлгэрэнгүй...