МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 16. 09 цаг 14 минут
Мал тооллогын 2018 оны дүнгээр бэлтгэн гаргасан Хөдөө аж ахуйн салбарын судалгаа болон аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 3-р сарын танилцуулгаар Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж орон нутгийн DTV телевизэд мэдээлэл хийлээ. Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 929.6 мянган хээлтэгч малын 207.3 мянга (22.3%) нь 2019 оны эхний 3 сард төллөсөн байна. Эм хонины 27.9 хувь, эм ямааны 20.8 хувь, ингэний 9.2 хувь, үнээний 4.7 хувь, гүүний 1.5 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 99.9 хувь буюу 208.3 мянган төл бойжиж байна. Бойжуулсан төл өмнөх оны мөн үеэс 27.7 (15.3%) мянгаар нэмэгдсэн байна. Айраг суманд 30.5 мянга, Алтанширээ суманд 24.1 мянга, Иххэт суманд 21.2 мянга, Мандах суманд 27.9 мянга, Сайхандулаан суманд 21.7 мянган төл тус тус бойжсон нь нийт бойжсон төлийн 60.2 хувийг эзэлж байна. Том малын зүй бус хорогдол 2019 оны эхний 3 сард аймгийн хэмжээнд 269 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1035 (79.4%) толгойгоор буурав. Нийт хорогдсон малын 49.1 хувийг ямаа, 37.9 хувийг хонь эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 12. 03 цаг 01 минут
2018 оны жилийн эцэст тус аймагт малтай 5288 өрх тоологдсны 4234 өрх буюу 80.1 хувь нь малчин өрх, 1054 өрх буюу 19.9 хувь нь малыг амьдрал ахуйдаа туслах чанартайгаар өсгөн үржүүлж буй мал бүхий өрх байна. Өмнөх онтой харьцуулахад малтай өрх 87-р буюу 1.7 хувиар, малчин өрх 65-р буюу 1.5 хувиар нэмэгджээ. Малчин өрхийн ам бүлийн тоо нь 13.9 мянга болж нэг өрхийн ам бүлийн тоо дунджаар 3 байна. 2018 онд малчдын тоо 7033 болсон нь өмнөх оноос 2.8 хувиар буюу 199 хүнээр буурсан байна. Нийт малчдын 2953 буюу 41.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Насны бүлгээр авч үзвэл 32.9 хувь нь 16-34 насны, 52.3 хувь нь 35-59 насны, 14.5 хувь тэтгэвэрийн насны хүмүүс байна. Малчин нэг өрхөд 468, малтай нэг өрхөд 400 толгой мал ногдож байгаа нь улсын дунджаас малчин өрхийнх 77, малтай өрхийнх 112 толгой малаар олон байна.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ТАНИЛЦАНА УУ.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 11. 08 цаг 12 минут
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын мэдээллээр нийгмийн халамжийн сангаас 2019 оны 03 сард нийгмийн халамжийн сангаас 19143 иргэнд 2354.3 сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгожээ. Өмнөх онтой харьцуулахад халамж авсан иргэд 277 (1.5%)-оор өсч, олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 26.5 (1.1%) сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 2019 оны 03 сард 1250 хүн хамрагдсан нь өмнөх оноос 17 (1.3%)-оор буурч, олгосон тэтгэвэрийн хэмжээ 51.9 (1.5%) сая төгрөгөөр нэмэгджээ. Нийгмийн нөхцөлт мөнгөн тусламжийг 870 иргэнд 184.9 сая төгрөг, онцгой тохиолдлын болон амжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг 631 иргэнд 150.2 сая төгрөг тус тус олгож, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай НХТХууль 3.1.2, 18.2-т заасан өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургахад 6385 иргэнийг хамруулж, 169.0 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Бусад төрлийн халамжийн үйлчилгээнд 10007 иргэн хамрагдаж, 1243.9 сая төгрөгийг олгожээ.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 09. 08 цаг 22 минут
Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас 2019 оны 04 сарын 8-ны өдөр “Шүүхэд нэхэмжлэл хэрхэн гаргах, түүний бүрдүүлбэр”, “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа” зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд мэдээлэл, сургалтыг хийлээ. Сургалтыг Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн дэргэдэх Эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Баттуяа, Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Я.Эрдэнэ-Уянга нар удирдан зохион байгуулав. Сургалтанд хэлтсийн алба хаагчид бүгд хамрагдав
Дэлгэрэнгүй

ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХҮҮХДҮҮДИЙГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАВ.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 03. 05 цаг 55 минут
“Гэр бүлийг дэмжих жил”-ийн ажлын хүрээнд 2019 оны 03 сарын 29-ний өдөр хэлтсийн албан хаагчдын хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор ““Гар утасны хор нөлөө” сэдвээр мэргэжилтэн А.Амарзаяа сургалт зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 26. 06 цаг 34 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд багийн хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжуулалтыг эрчимжүүлэхээр нийт хүн амын 20.0 хувьд хүрч мэдээллийг нягталж, засварлах ажлыг 2019 оны 03-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж эхлээд байна. Уг ажлын хүрээнд Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын Сайншанд сумын комисс, тооллогын түр товчоо, багийн түр товчоодын дарга, гишүүдэд тооллогын онцлог, зорилго, зорилт, ач холбогдол, тооллогын ажлыг зохион байгуулж явуулах эрх зүйн үндэслэл, удирдлага зохион байгуулалт, мэдээлэл цуглуулах арга, хэлбэр, хамрах хүрээний талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийн хүрээнд 2019 оны 03 сарын 25-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 22. 07 цаг 35 минут
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Статистикийн хэлтэс хамтран “Аймгийн өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтийг сайжруулах нь” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд болон аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, зарим төсөвт байгууллагын дарга болон холбогдох мэргэжилтнүүдийн дунд 03 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү хэлэлцүүлгээр аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс болон Статистикийн хэлтсээс Дорноговь аймгийн өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдэд хийсэн дүн шинжилгээ, цаашид анхаарах асуудлын талаар танилцуулга хийн, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн сайжруулах талаар санал солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын үнэлгээг хийхдээ засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд бүтэц гэх үндсэн 4 бүлэг, 16 дэд бүлгийн нийт 180 гаруй шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээг нэгтгэн тооцдог. Өрсөлдөх чадвар хамгийн сайн аймагт 100 оноо өгөх ба бусад аймгуудыг эхний байрт эрэмбэлэгдсэн аймагтай харьцуулан оноо өгч эрэмбэлдэг. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын 2018 оны үнэлгээгээр Дорноговь аймаг 4-т эрэмбэлэгдэн өрсөлдөх чадвараар хамгийн их ахиц гаргасан аймгийн тоонд багтсан байна.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 20. 00 цаг 45 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 2-р сарын танилцуулгаар Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн А.Амарзаяа орон нутгийн DTV телевизэд мэдээлэл хийлээ. 2019 оны 02 сарын байдлаар 62.4 мянган хүнд амбулаторийн үзлэг хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 14.5 хувиар өсч, 1.9 мянган хүн урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үетэй адил хэмжээнд, 2.7 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 6.9 хувиар буурсан байна. 2019 оны 02 сард 319 эх жирэмсний хяналтанд орсны 86.2 хувь буюу 275 эх жирэмсний эхний 3-н сард хяналтанд хамрагджээ. Жирэмсний хяналтанд хугацаандаа орсон эхийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеэс 2.8 пунктээр буурсан байна. Түргэн тусламжийн дуудлага 4.1 мянган удаа гарсны 0.6 мянга буюу 14.6 хувь нь алсын дуудлага байв. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт түргэн тусламжийн дуудлага 7.9 хувиар өсч, алсын дуудлага өмнөх оны мөн үетэй адил хэмжээнд байна. Он гарсаар ослын улмаас 344 хүн бэртэж, 11 иргэний амь нас энджээ. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал бэртэж гэмтсэн хүний тоо 141(29.1%) буурч, нас барсан хүний тоо 1(10.0%) хувиар өсчээ. Нас баралтыг өвчний шалтгаанаар авч үзэхэд цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин 28.6 хувь, хавдар 21.4 хувь, амьсгалын тогтолцооны өвчин 17.1 хувь, бусад төрлийн өвчин 17.1 хувь, осол гэмтэл, хордлого гадны шалтгаант нас баралт 15.7 хувийг тус тус эзэлж байна. Халдварт өвчний 131 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 32-оор буюу 32.3 хувиар өсчээ. Халдварт өвчний тохиолдол өсөхөд тэмбүү 2.1 дахин, трихоминиаз 3.1 дахин, цусан суулга 50.0 хувиар, бусад төрлийн өвчин 2.0 дахин өссөн нь голлон нөлөөлжээ.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
    АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО
 

 

  
/ 2019 оны 07-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар/
Алтан тариа  /1-р гурил/ кг 1083

      

Хонины мах кг   8667  
Үхрийн мах /цул/ кг 13000  
Ямааны мах кг  7667  
Элсэн чихэр кг 1900  
Цагаан будаа кг 2267  
Малын шингэн сүү, /үхэр/ л        1500  
Ноолуур бор, цагаан, кг  70000  
Боодолтой өвс /20 кг/ 6480  
Бензин А-80, л 1810                                                          
Бензин А-92, л 1910  

Дизель түлш, л                  

2460  
Дэлгэрэнгүй...