“СУМДЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН УДИРДАМЖ”-ЫН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 22. 07 цаг 40 минут
Статистикийн мэдээ, тайланг анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ингэснээр анхан шатны болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг улам сайжруулах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор 2018 оны 10-р сарын 12-17-ны өдрүүдэд Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Б.Цэрэндорж, хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Энхцэцэг, А.Амарзаяа, Г.Баярболд, ажилтан Б.Баяржавхлан нар Сайншанд суманд ажиллалаа. Статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлтийг зөв ойлгох, маягтыг зааврын дагуу бүрэн нөхөх, алдаа гарсан тохиолдолд алдааны залруулгыг хэрхэн хийх чиглэлээр анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа ажилтнуудад нэгдсэн зөвлөмж өгч ажиллав.
Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 22. 07 цаг 35 минут
Статистикийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгөх, мэдээлэл тархаалтыг өргөжүүлэх, мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газрын албан хаагчдад 2018 оны 10-р сарын 19-ний өдөр Статистикийн хэлстийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн Г.Баярболд нар Дорноговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг 2018 оны эхний 9-н сарын байдлаар болон www.1212.mn сайтын талаар мэдээлэл хийлээ. Тус байгууллагын 10 ажилтан албан хаагч хамрагдсан болно.
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 12. 09 цаг 13 минут
Статистикийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгөх, мэдээлэл тархаалтыг өргөжүүлэх, мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд Дорноговь аймгийн Статистикийн хэлтсээс бусад төрийн байгууллагуудад сургалт,сурталчилгааны ажлыг үе, шаттайгаар зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэв. Тус ажлын хүрээнд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын албан хаагчдад зориулсан сургалтыг 2018 оны 10-р сарын 11-ний өдөр Статистикийн хэлстийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн А.Амарзаяа, Б.Энхцэцэг нар зохион байгуулж, хүн ам, нийгмийн статистикийн тоон мэдээлэл болон www.1212.mn сайтын талаар мэдээлэл хийлээ. Сургалтанд тус байгууллагын 16 ажилтан албан хаагч хамрагдсан болно.
Дэлгэрэнгүй

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 11. 02 цаг 23 минут
Статистикийн хэлтсээс эрхлэн гаргаж буй сар, улирал, жилийн танилцуулга, нугалбар, инфографикийн чанарыг сайжруулах зорилгоор adobe illustrator, adobe photoshop програмын сургалтыг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цэрэндорж, мэргэжилтэн Г.Баярболд нар 2018 оны 10-р сарын 08-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд хэлтсийн албан хаагчид хамрагдав.
Дэлгэрэнгүй

“СУМДЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН УДИРДАМЖ”-ЫН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 11. 01 цаг 45 минут
Статистикийн мэдээ, тайланг анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ингэснээр анхан шатны болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг улам сайжруулах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор 2018 оны 09-р сарын 19-21-ны өдрүүдэд Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Б.Цэрэндорж, хэлтсийн мэргэжилтэн А.Амарзаяа, Г.Баярболд, ЭМГ-ын Удирдлага мэдээллийн хэлтсийн дарга, статистикийн улсын байцаагч Н.Насан-Өлзий, Боловсрол, соёлын газрын мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Э.Нямцэцэг нар Өргөн, Эрдэнэ, Замын-Үүд сумдад ажиллалаа. Статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлтийг зөв ойлгох, маягтыг зааврын дагуу бүрэн нөхөх, алдаа гарсан тохиолдолд алдааны залруулгыг хэрхэн хийх чиглэлээр анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа ажилтнуудад нэгдсэн зөвлөмж өгч ажиллав
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНЫ 09-Р САРЫН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАРХААЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 10. 10 цаг 18 минут
Хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайж бүртгүүлсэн иргэд 2018 оны 09 сарын эцэст 965 болсны 915 (94.8%) нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 50 (5.2%) нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 590 (37.9 %) хүнээр буурч, өмнөх сараас 231(31.5%) хүнээр өссөн байна. Бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдийн 468 (48.5%) нь эмэгтэйчүүд бөгөөд 526 (54.5%) нь Сайншанд суманд, 143 (14.8%) нь Замын-Үүд суманд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн боловсролын түвшинг харахад 64.7 хувь нь бүрэн дунд, 16.7 хувь нь дээд, 6.6 хувь нь техник болон мэргэжлийн, 5.1 хувь нь бүрэн бус дунд, 3.4 хувь нь тусгай дунд, 2.5 хувь нь боловсролгүй, 0.8 хувь нь бага, 0.2 хувь нь магистр/докторын боловсролтой иргэд эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 18. 01 цаг 03 минут
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон бусад төрийн байгууллагуудтай хамтран “Багийн Засаг дарга нарын үйл ажиллагааг чадавхжуулах сургалт”-ыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 15ны өдөр зохион байгуулж, сургалтанд УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан, аймгийн Засаг дарга Т.Энхтүвшин болон нийт 60 багийн Засаг дарга нар оролцлоо. Энэ удаагийн сургалтаа багийн Засаг дарга нарын статистик мэдээний програм хангамж болон компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглүүлэв. Сургалтын үеэр багийн Засаг нарын үйл ажиллагааг дэмжин зөөврийн компьютер олгож, амжилт хүслээ.
Дэлгэрэнгүй

“СУМДЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН УДИРДАМЖ”-ЫН ХҮРЭЭНД СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 14. 09 цаг 07 минут
Статистикийн мэдээ, тайланг анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ингэснээр анхан шатны болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг улам сайжруулах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор 2018 оны 09-р сарын 12,13-ны өдрүүдэд Статистикийн хэлтсийн дарга, статистикийн улсын байцаагч Х.Өлзийсүрэн, хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Б.Цэрэндорж, хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Баярболд, ЭМГ-ын Удирдлага мэдээллийн хэлтсийн дарга, статистикийн улсын байцаагч Н.Насан-Өлзий нар Айраг, Даланжаргалан сумдад ажиллалаа. Статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлтийг зөв ойлгох, маягтыг зааврын дагуу бүрэн нөхөх, алдаа гарсан тохиолдолд алдааны залруулгыг хэрхэн хийх чиглэлээр анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа ажилтнуудад нэгдсэн зөвлөмж өгч ажиллав.
Дэлгэрэнгүй

  САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ
  МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ
  ЗААВАР АРГАЧЛАЛ
  ДИНАМИК СУДАЛГАА
  ЗУРГИЙН ЦОМОГ
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖ (мэдээ)
 

 

 7 хоногийн үнийн мэдээ /2018 оны 11-р сарын 21 ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1083
  Хонины мах, кг

5333

  Үхрийн мах, кг 8833
  Ямааны ястай мах,  4333
  Элсэн чихэр, кг 1900
  Цагаан будаа, кг 2200
  Шингэн сүү, л 2000
  Ноолуур, кг 75000
  Бензин, А-80 1947
  Бензин, А-92 2047
  Дизелийн түлш 2473

.....................................................Дэлгэрэнгүй.